Home
 
   
 
 
Materies

Strafrecht
 • Bijstand in alle soorten dossiers
 • Zowel verstrekken van adviezen, als effectieve verdediging
 • Bijstand van slachtoffers en beschuldigden
 • Hof van Assisen
 • Bijstand voor Commissie Bescherming Maatschappij
 • Bijstand voor Strafuitvoeringsrechtbank

Burgerlijk recht
 • Aansprakelijkheid (1382 tot 1386bis B.W.)
 • Contractenrecht (verbintenissen uit overeenkomst)
  • koop
  • huurrecht en handelshuur
  • aannemingsrecht en bouwrecht
 • Familierecht
  • kinderen, afstamming, adoptie
  • huwelijk, wettelijke samenwoning
  • dringende voorlopige maatregelen
  • echtscheiding
  • alimentatie
  • huwelijkscontracten
  • erfrecht
  • schenkingen en handgiften
  • testamenten
 • Zakenrecht (eigendomsrecht)
  • vruchtgebruik, (erf)pacht, recht van opstal
  • erfdienstbaarheden
  • burenhinder
  • mede-eigendom en beheer ervan
 • Veldwetboek

Verzekerings-, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringen
  • algemeen verzekeringsrecht
  • problemen in verband met verzekeringsdekking, regres
 • Aansprakelijkheid, schade en schadevergoeding
  • algemeen aansprakelijkheidsrecht, integrale behandeling van schadedossiers
  • opstellen van schadeclaims, verweer tegen schadeclaims
  • onderzoek van aansprakelijkheid in bijzondere sectoren: arbeidsongevallen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid privaat, medische aansprakelijkheid, etc…
  • medische aansprakelijkheidsdossiers
  • rechtsbijstand
 • Verkeersrecht
  • bijstand op strafrechterlijk en burgerlijk gebied in alle procedures nav verkeersovertredingen
  • schadedossiers, …

Incasso en handelsrecht
 • invordering facturen
 • redactie factuur en verkoopsvoorwaarden
 • ...

Tuchtrecht
  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations