Home
 
   
 
 
Erelonen & aansprakelijkheid
Erelonen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 446 ter ger.wb. begroot de advocaat zijn ereloon met de bescheidenheid die van zijn ambt moet worden verwacht waarbij het in rekening gebrachte ereloon in overeenstemming moet zijn met de belangrijkheid van de zaak en de aard van het werk.(zie ook "regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen" J.Stevens 2e editie Kluwer 1997 pag. 527 nr.722)

Het kantoor zal steeds, na grondig onderzoek en advies in elk dossier, het ereloon bepalen en voorstellen aan de cliŽnt die dit voorstel volledig vrij kan appreciŽren en desgevallend aanvaarden.

Met elke cliŽnt kunnen specifieke afspraken gemaakt worden waarbij het ereloon kan berekend worden per tijdseenheid, naargelang de waarde van de zaak of per geleverde prestatie.

Aanpassing, verhoging en vermindering van overeengekomen ereloon behoort uiteraard steeds tot de mogelijkheden al naargelang de ontwikkelingen in een dossier.

Ten allen tijde respecteert het kantoor de bestaande reglementen en beslissingen van de orde der advocaten te Antwerpen en de vereniging van Vlaamse balies betreffende de erelonen en onkosten.

Ter verduidelijking van het cliŽnteel kan nog het volgende worden vermeld:

Het aangerekende ereloon is de vergoeding voor de diensten die de advocaat levert.

De onkosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor (zoals briefwisseling, administratie, secretariaat, telefoon, fax, email, verplaatsingen) en anderzijds de specifieke aan een welbepaald dossier aan te rekenen kosten van de dienstverlening aan de cliŽnt.

De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat of het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals een gerechtsdeurwaarder, tolk, en/of andere openbare instanties. U zal altijd een gedetailleerde afrekening ontvangen met een duidelijk en correct overzicht van het in rekening gebrachte ereloon en kosten.

Bij de start van elk dossier en verder op geregelde tijdstippen zullen voorschotten en/of prestaties op ereloon en kosten worden gevraagd.

Bij de aanvang van de samenwerking zal te allen tijde de wijze van factureren worden verduidelijkt.

Bij de definitieve afhandeling van een dossier en/of stopzetting van de samenwerking zal altijd een duidelijke en overzichtelijke ereloon- en onkostenfactuur worden overgemaakt.

In zoverre met cliŽnt wordt overeengekomen om aan een uurtarief te presteren, zal dit uurtarief variŽren tussen 150.00 en 300.00 euro per uur, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van een dossier, de complexiteit en het aantal van de te leveren prestaties en/of het principieel karakter van de betwisting.

Indien gewenst door de cliŽnt kan bij aanvang van de samenwerking en/of dienstverlening een geschreven overeenkomst tussen advocaat en cliŽnt worden afgesloten.

Het kantoor zal hiervoor bij voorkeur gebruik maken van ťťn van de modelovereenkomsten van de Orde van Vlaamse Balies (U kan hier klikken om dergelijke modelovereenkomst te bekijken).


Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de leden van het kantoor is en blijft beperkt tot de bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de orde der advocaten te Antwerpen worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.

De inhoud van deze website is louter informatief en kan dus nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van derden en/of het kantoor en de individuele advocaten die er deel van uitmaken, noch kunnen rechten worden geput uit de gegevens, vermeld in deze website.

De op deze website voorkomende informatie wordt verstrekt onder alle mogelijke voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.
  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations